. ..  

17.02.2020 11:00

1. . .

2. .

10.02.2020

 

 

11:00

 

 

1. ..

(06.12. - 14.12.2019, -, ).

2. V.V. Brazhkin, K. Trachenko

"Minimal quantum viscosity from fundamental physical constants" ( ).

3. .